Food Security and Food Defense

บรรยายโดย คุณสุวิมล สุระเรืองชัย บริษัท ซิสเต็ม เดเวลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา