การเตรียมพร้อมมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยก่อนไปสู่ AEC

โดย .. คุณนลินทิพย์ เพณี สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา