Preharvest management on postharvest quality of horticultural produces

โดย Prof.Dr. Ian Warrington, Massey University, New Sealand
งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา