มะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก

เทคโนโลยีการจัดการมะม่วงน้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยวสำหรับส่งออก โดยมีขั้นตอนต่างๆ เช่น การคัดความแก่อ่อน การทำความสะอาด การจุ่มน้ำร้อน การบรรจุ และการขนส่ง

ดาวน์โหลดวีดีโอ