วีดีโอประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ เรื่อง มะม่วงน้ำดอกไม้

วีดีโอประชาสัมพันธ์ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เรื่อง มะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก จัดทำโดย สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) มีการจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ