การเก็บข้าวและการสีข้าว

วีดีโอ ชุด เมื่อข้าวเหลืองอร่าม (ตอนที่ 3) การเก็บข้าวและการสีข้าว

จัดทำโดย : สำนักงานจัดการอาหารแห่งอาเซี่ยน
ความยาวประมาณ 15 นาที
เป็นตอนจบของวิดีโอชุด เมื่อข้าวเหลืองอร่ามครับ