มะม่วงปลอดภัยด้วยสารฆ่าเชื้อและความร้อน

วีดีโอชุด โลกหลังเก็บเกี่ยว เรื่อง มะม่วงปลอดภัยด้วยสารฆ่าเชื้อและความร้อน นำเสนอ การใช้สารฆ่าเชื้อร่วมกับความร้อนจะช่วยลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ นับว่าเป็นวิธีที่สามารถลดจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและลดจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสีย และยังส่งผลให้เพิ่มอายุการเก็บของผลไม้สดตัดแต่งได้