เมล็ดพันธุ์ดี ฝีมือไทย

การพัฒนาเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์เพื่อให้สามารถใช้ได้กับพืชหลายชนิด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเมล็ดพันธุ์ในด้านความงอก สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตและการนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ

ดาวน์โหลดวีดีโอ