Active Packaging

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถดูดซับก๊าซเอทิลีนได้ ซึ่งก๊าชเอทิลีนนี้เป็นปัจจัยเร่งทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของผลไม้ การเติมสารดูดซับเอทิลีน คือ ผงถ่านกัมมันต์ ลงในเยื่อกระดาษลูกฟูกเก่าที่อัตราส่วนที่เหมาะสม จะทำให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ได้

ดาวน์โหลดวีดีโอ