ข้าวหอม

การรักษาคุณภาพความหอมของข้าวหอมหลังการเก็บเกี่ยว

ดาวน์โหลดวีดีโอ