Postharvest Handling, Quality and Market Access: Technology and common sense

บรรยายโดย… Prof.Dr.Robert E.Puall
University of Hawaii at Manoa, Honolulu, USA

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ย­วแห่งชาติ ครั้งที่ 11
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี