ความเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี­่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่