ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ผลงานวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร

โดย รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ในงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี­่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา