คลื่นวิทยุ

การประยุกต์ใช้ RF สำหรับผลิตผลทางการเกษตร เช่น การปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ กระบวนการผลิต และการวัดคุณลักษณะทางไฟฟ้าของผลิตผล