คัดแยกสิ่งเจือปน

เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนที่ปนเปื้อนอยู่กับเมล็ดถั่วเหลืองโดยอาศัยความถ่วงจำเพาะที่แตกต่างกันระหว่างเมล็ดถั่วเหลืองและสิ่งเจือปน

ดาวน์โหลดวีดีโอ